نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/08

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 808,414 133.47 3,387,054 95.66 3,066,475 96.02 2,988,996 96.01
اوراق مشارکت 2,934 0.48 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 24,389 4.03 103,043 2.91 79,989 2.5 103,074 3.31
وجه نقد 823 0.14 128 0 130 0 130 0
واحد صندوق 1,762 0.29 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 6,404 1.06 9,255 0.26 1,583 0.05 0 0
سایر دارایی ها -,239,057 -39.47 41,378 1.17 45,489 1.42 21,057 0.68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 231,656 38.25 927,830 26.2 891,107 27.9 938,103 30.13