نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 892,297 132.81 2,966,305 96.18 2,749,544 95.27 2,655,033 95.11
اوراق مشارکت 2,819 0.42 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 26,006 3.87 86,933 2.82 96,925 3.36 128,135 4.59
وجه نقد 796 0.12 130 0 129 0 128 0
واحد صندوق 1,648 0.25 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 5,991 0.89 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,257,698 -38.36 30,842 1 39,449 1.37 8,328 0.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 258,274 38.44 913,250 29.61 846,599 29.33 825,322 29.56