نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مانا الگوریتم (خوارزمی) در تاریخ 1390/04/11 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر68 ماده می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1399/10/30 - تغییر صاحبان امضاء مجاز
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1399/10/27 - تجزیه سهام-اساسنامه ای
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم روز سه شنبه مورخ 1399/10/02 ساعت10:00 (تجزیه سهام-تأییدیه سازمان)
آگهی تغییرات مجمع مورخ 1399/07/23ساعت 11 - تصویب صورت های مالی صندوق و تغییر روزنامه کثیرالانتشار
آگهی تغییرات مجمع مورخ 1399/02/06 صندوق-تغییر نام و تمدید فعالیت
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1399/02/06 به همراه نامه سازمان
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1398/06/30 تغییر متولی صندوق
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1398/05/09 افزودن ماده 66 به اساسنامه
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1398/04/26 تغییر اقامتگاه قانونی صندوق
تغییرات اساسنامه صندوق مربوط به مجمع مورخ 17/09/1393
تغیرات اساسنامه 1397/07/02