نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 سرمایه گذاری خوارزمی 50,000 %66.67
2 شرکت سبدگردان الگوریتم 10,000 %13.33
3 شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی 10,000 %13.33
4 شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی 5,000 %6.67