نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 سرمایه گذاری خوارزمی 5,000 %66.67
2 شرکت سبدگردان الگوریتم 1,000 %13.33
3 شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی 1,000 %13.33
4 شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی 500 %6.67