نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی روز یکشنبه مورخ ١٣٩٤/٠٨/١٧ ساعت ١٥ در محل دفتر مدیر صندوق به نشانی خیابان ولی عصر خیابان بزرگمهر پلاک ١٦ طبقه اول واحد ١٠١ تشکیل می گردد.
دستور جلسه
١- تصویب صورت های سال مالی منتهی به ١٣٩٤/٠٥/٢٣ همراه با استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس و مدیر صندوق
٢- تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق 
٣- تصویب حق الزحمه حسابرس صندوق
٤- تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق 
٥- سایر موارد