نصب همراه صندوق fundMobileApp

به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396/09/18 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 121/47149 مورخ 1396/10/19، هزینه های صندوق به شرح زیر تغییر یافته

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
شماره ثبت 27971 و شناسه ملی 10320623737
بدین وسیله به اطلاع سهامداران صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی می رساند به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396/09/18 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 121/47149 مورخ 1396/10/19، هزینه های صندوق به شرح زیر تغییر یافته و در سازمان بورس و اراق بهادار به ثبت رسید:
1-افزایش کارمزد حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت 90 میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "سالانه مبلغ ثابت 115 میلیون ریال به ازای هر سال مالی".
2-افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از "سالانه تا سقف 304 میلیون ریال" به "سالانه تا سقف 365 میلیون ریال".
مدیر صندوق
شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی