نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی روز دوشنبه مورخ ١٣٩٣/٠٩/١٧ راس ساعت ١٤ با حضور صد درصد دارندگان سهام ممتاز و ارکان صندوق برگزار و موارد زیر تصویب گردید:
١- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ١٣٩٣/٠٥/٢٣
٢-محل اقامت صندوق
٣-شعب ونمایندگان صندوق
٤- هزینه نرم افزار
٥- صاحبان امضاء مجاز
٦-حسابرس صندوق و حق الزحمه ایشان