نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی روز دوشنبه مورخ ١٣٩٣/٠٩/١٧ساعت ١٤ در محل دفتر مدیر صندوق به نشانی خیابان ولی عصر خیابان بزرگمهر پلاک ١٦ طبقه اول واحد ١٠١ تشکیل می گردد
دستور جلسه
١- تصویب صورت های سال مالی منتهی به ١٣٩٣/٠٥/٢٥ همراه با استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس و مدیر صندوق
٢- تصویب هزینه نرم افزار صندوق 
٣- تغییر محل اقامت صندوق
٤- تغییر شعب و نمایندگان صندوق 
٥- سایر موارد