نصب همراه صندوق fundMobileApp

مدیر صندوق

آقای حیدر سلیتی بعنوان  مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی طبق روزنامه رسمی ٢٣٧٨٥/ت٣٢/٩١ از صاحبان امضاء مجاز صندوق می باشند .