نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

بدین وسیله از کلیه سهامداران صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع صندوق برای سال مالی منتهی به ١٣٩٥/٠٥/٢٣ حضور بهم رسانند.
زمان: ساعت ١٥ روز یکشنبه ١٣٩٥/٠٨/٢٣
مکان: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ١٦، طبقه اول، واحد ١٠١
دستور جلسه: 
١- استماع گزارش عملکرد سالانه صندوق و گزارش حسابرس و بازرس قانونی؛
٢- بررسی و اخذ تصمیم در خصوص صورت¬های مالی سال مالی منتهی به ١٣٩٥/٠٥/٢٣؛
٣- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق و تعیین حق الزحمه ایشان؛
٤- تعیین هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق؛
٥- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
٦- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.