نصب همراه صندوق fundMobileApp

آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی_ بخش دوم

جاذبه هاي صندوق سرمايه گذاري مشترك
بر پایه این خبر، یکی از مهمترین ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری آن است که با تجمیع و بکارگیری منابع خرد و کلان اشخاص و با بهره جویی از صرفه جویی های ناشی از مقیاس، امکان کسب بازدهی مناسب در بازارهای پربازده به ویژه بازار مالی کشور را فراهم می آورد.
افزون بر این، ماهیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک به گونه ای است که در آنها اوراق بهادار منتشر شده در مقایسه با سهام عادی از نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و قابلیت ورود و خروج منـابع مالی کوتـاه مدت، بدون نیاز به طی مراحل قـانونی، افزایـش و کـاهش سرمایه فراهم می شود و بدین ترتیب امکـان بهره مندی سرمایه گذاران خرد از عایدات سرمایه گذاری های بلند مدت میسر می گردد.
در این میان، نکته ویژه دیگری قابل توجه است و آن این که ارزش دارایی سرمایه گذاران با تغییر ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق تغییر می کند و سود و زیان تنها در زمان ابطال واحدها شناسایی می شود. مثلاً اگر شخصی ١٠ واحد سرمایه گذاری به ارزش هر واحد یک میلیون ریال خریداری کند (یعنی در مجموع مبلغ ده میلیون ریال سرمایه گذاری کند) و پس از ٤ ماه ارزش هر واحد با افزایش ٣٠ درصدی به یک میلیون و سیصد هزار ریال برسد، ارزش واحدهای سرمایه گذاری این شخص نیز با افزایش ٣٠ درصدی به سیزده میلیون ریال میرسد که در صورت ابطال واحدها از سوی سرمایه گذار در آن زمان، مبلغ سیزده میلیون ریال پس از کسر کارمزدها به وی پرداخت خواهد شد. ( لازم به ذکر است که درصد و مبلغ کارمزدهای صدور و ابطال در امیدنامه صندوق، که در تارنمای صندوق به نشانی www.kharazmifund.com قابل دسترسی می باشد، بیان شده است)