نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
اجرای مصوبه مجمع مورخ 1399/10/27 با موضوع تجزیه واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق 1399/12/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/25ساعت 10:00 1398/08/13
دریافت مجوز صدور و ابطال الکترونیکی 1398/03/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی 1398/01/27
ابلاغیه شماره 12020121 مورخ 1397/11/03 سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/01/24
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396/09/18 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 121/47149 مورخ 1396/10/19، هزینه های صندوق به شرح زیر تغییر یافته 1396/10/19
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی 1396/09/05
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی 1395/08/08
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی 1394/08/05
پذیرش درخواست های صدور واحد های سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار 1394/01/23
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی 1393/09/17
دعوت به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی 1393/09/03
تغییر مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی 1393/01/30
مدیر صندوق 1391/08/29
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی در آستانه پذیره نویسی 1390/04/08
آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی_بخش اول 1390/04/01
آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی_ بخش دوم 1390/04/01