نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1400/02/18صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم-(تغییر ماهیت صندوق- اساسنامه ای) 1400/03/23
ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم مجمع مورخ 1400/02/18 نزد سازمان(تغییر ماهیت صندوق-اساسنامه ای) 1400/03/19
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 ساعت10:30(تغییر ساعت ثبت درخواست سرمایه‌گذاران-امیدنامه ای) 1400/03/17
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 ساعت10:00(تغییر ساعت ثبت درخواست سرمایه‌گذاران-اساسنامه ای) 1400/03/17
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مانا الگوریتم در تاریخ1400/03/17 ساعت 10:30 1400/03/17
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مانا الگوریتم در تاریخ1400/03/17 ساعت 10:00 1400/03/17
تصمیمات مجمع صندوق مانا الگوریتم روز سه شنبه مورخ 1400/03/04 ساعت10:30(تصویب ابلاغیه شماره 12020187 و 12030073سازمان بورس و اوراق بهادار -اساسنامه ای) 1400/03/05
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم روز سه شنبه مورخ 1400/03/04 ساعت10:00(تغییر هزینه برگزاری مجامع-امیدنامه ای) 1400/03/05
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مانا الگوریتم در تاریخ1400/03/04 ساعت 10:30 1400/03/04
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مانا الگوریتم در تاریخ1400/03/04 ساعت 10:00 1400/03/04
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 1400/03/17ساعت10:30(تغییر ساعت ثبت درخواست سرمایه‌گذاران-امیدنامه‌ای) 1400/03/03
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 1400/03/17ساعت10:00(تغییر ساعت ثبت درخواست سرمایه‌گذاران-اساسنامه ای) 1400/03/03
اصلاحیه آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 1400/03/04 ساعت10:30(تصویب ابلاغیه شماره 12020187 و 12030073سازمان بورس و اوراق بهادار -اساسنامه ای) 1400/02/28
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 1400/03/04 ساعت10:30(تصویب ابلاغیه شماره 12020187 سازمان بورس و اوراق بهادار -اساسنامه ای) 1400/02/25
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 1400/03/04 ساعت10:00(تغییر هزینه برگزاری مجامع-امیدنامه ای) 1400/02/25
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم روز شنبه مورخ 1400/02/18 ساعت10:00(تغییر ماهیت صندوق-اساسنامه‌ای) 1400/02/20
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مانا الگوریتم در تاریخ1400/02/18 ساعت 10:00 1400/02/18
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 1400/02/18 ساعت10:00(تغییر ماهیت صندوق-اساسنامه ای) 1400/02/07
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/12/26ساعت 11:00صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم-(تغییر هزینه نرم افزار-امیدنامه ای) 1400/01/22
مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 1399/12/26 ساعت 11:00 - تاییدیه سازمان (تغییر هزینه نرم افزار- امیدنامه ای) 1400/01/18
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/10/30صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم-(تغییر صاحبان امضاء مجاز) 1400/01/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم مورخ 1399/12/26 ساعت 11:00 (تغییر هزینه نرم افزار-امیدنامه ای) 1399/12/27
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مانا الگوریتم در تاریخ1399/12/26 ساعت 11:00 1399/12/26
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/10/27 صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم-(تجزیه سهام-امیدنامه ای و اساسنامه ای) 1399/12/17
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 1399/12/26 ساعت11:00(تغییر هزینه نرم افزار-امیدنامه ای) 1399/12/16
ثبت صورتجلسه مورخ 1399/10/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم نزد سازمان(تغییر صاحبان امضاء مجاز) 1399/11/29
ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم مجمع مورخ 1399/10/27نزد سازمان(تجزیه سهام-امیدنامه ای) 1399/11/29
ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم مجمع مورخ 1399/10/27 نزد سازمان(تجزیه سهام-اساسنامه ای) 1399/11/29
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم روز شنبه مورخ 1399/10/27 ساعت11:00(تجزیه سهام-امید نامه ای) 1399/10/29
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم روز شنبه مورخ 1399/10/27 ساعت 10(تجزیه سهام-اساسنامه ای) 1399/10/29
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مانا الگوریتم در تاریخ1399/10/27 ساعت 11:00 1399/10/27
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مانا الگوریتم در تاریخ1399/10/27 ساعت 10:00 1399/10/27
روزنامه کثیرالانتشار مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم مورخ 1399/10/02(تجزیه واحدهای سرمایه گذاری) 1399/10/17
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 1399/10/27 ساعت11:00(تجزیه سهام-امیدنامه ای) 1399/10/16
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ1399/10/27 ساعت10:00(تجزیه سهام-اساسنامه ای) 1399/10/16
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم روز سه شنبه مورخ 1399/10/02 ساعت 10(تجزیه سهام-تاییدیه سازمان) 1399/10/15
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم روز سه شنبه مورخ 1399/10/02 ساعت 10(تجزیه سهام-اصلاحیه) 1399/10/10
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم روز سه شنبه مورخ 1399/10/02 ساعت 10:00 1399/10/03
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مانا الگوریتم در تاریخ1399/10/02 ساعت 10:00 1399/10/02
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم مورخ 1399/10/02 ساعت 10:00 1399/09/22
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم روز دوشنبه مورخ 1399/09/03 ساعت 11:00 1399/09/03
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم روز دوشنبه مورخ 1399/09/03 ساعت 10:00 1399/09/03
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مانا الگوریتم در تاریخ 1399/09/03 ساعت 11:00 1399/09/03
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مانا الگوریتم در تاریخ 1399/09/03 ساعت 10:00 1399/09/03
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02 به همراه نامه سازمان 1399/08/27
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 1399/09/03 ساعت 11:00 1399/08/20
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 1399/09/03 ساعت 10:00 1399/08/20
روزنامه کثیرالنتشار مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم مورخ 1399/07/23-سال مالی و تغییر هزینه های صندوق 1399/08/20
مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوریتم مورخ 1399/07/23 ساعت 11- تاییدیه سازمان 1399/08/19
مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوریتم مورخ 1399/07/23 ساعت 12- تاییدیه سازمان 1399/08/19
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 99/07/23 ساعت 12:00 1399/07/29
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 99/07/23 ساعت 11:00 1399/07/29
روزنامه کثیرالانتشار مجامع مورخ 1399/07/02 -افزایش سقف واحد های صندوق 1399/07/28
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مانا الگوریتم در تاریخ 1399/07/23 ساعت 12:00 1399/07/23
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مانا الگوریتم در تاریخ 1399/07/23 ساعت 11:00 1399/07/23
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم مورخ 1399/07/23 ساعت 12:00 1399/07/14
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم مورخ 1399/07/23 ساعت 11:00 1399/07/14
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/02/06 تغییر نام صندوق 1399/07/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02 1399/07/05
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم مورخ 99/07/02 1399/07/02
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي مورخ 1399/07/02 ساعت 11:00 1399/06/23
آگهی تغییرات مجمع مورخ 1399/02/06 صندوق-تغییر نام و تمدید فعالیت 1399/06/16
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/04/03 - تغییر هزینه نرم افزار 1399/04/25
مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترخ خوارزمی مورخ 1399/04/03- تاییدیه سازمان 1399/04/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی روز سه شنبه مورخ 1399/04/03 1399/04/10
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1399/04/03 1399/04/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1399/04/03 ساعت 10:00 1399/03/24
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1399/02/06 به همراه نامه سازمان 1399/02/29
مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمی مورخ 1398/02/06 - تاییدیه سازمان 1399/02/24
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی روز شنبه مورخ 1399/02/06 1399/02/10
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1399/02/06 1399/02/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1399/02/06ساعت 10:00 1399/01/27
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1398/11/19 1398/12/25
مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19 - تاییدیه سازمان 1398/12/25
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19 ساعت 11:30 1398/11/20
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19 ساعت 11:00 1398/11/20
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19 ساعت 11:30 1398/11/19
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19 ساعت 11:00 1398/11/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19ساعت 11:30 1398/11/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19ساعت 11:00 1398/11/07
تصویر آگهی مربوط به مجمع مورخ 1398/08/25 در مورد تغییر حد نصاب های صندوق 1398/09/12
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/25ساعت 10 1398/09/09
تصویر آگهی مربوط به مجمع مورخ 1398/06/30 در مورد تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس صندوق 1398/08/28
تصویر آگهی مربوط به مجمع مورخ 1398/06/30 در مورد تغییر متولی صندوق 1398/08/28
نامه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/01 1398/08/27
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/25 ساعت 10:00 1398/08/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/01 ساعت 10 1398/08/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/25ساعت 10:00 1398/08/13
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/01 ساعت 10:00 1398/08/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/01ساعت 10:00 1398/07/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/06/30 ساعت 14:00 به همراه نامه سازمان 1398/07/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/06/30 ساعت 13:00 به همراه نامه سازمان 1398/07/13
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/06/30 ساعت 14:00 1398/06/30
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/06/30 ساعت 13:00 1398/06/30
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/06/30 ساعت 14:00 1398/06/20
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/06/30 ساعت 13:00 1398/06/20
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/05/09 به همراه نامه سازمان 1398/05/19
روزنامه کثیرالانتشار تصمیمات مجمع مورخ 1398/04/26 1398/05/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/04/26 به همراه نامه سازمان 1398/05/13
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/05/09 1398/05/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/05/09 1398/04/30
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/04/26 1398/04/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/02/07 به همراه نامه سازمان 1398/02/30
صورتجلسه مجمع صندوق به همراه نامه سازمان مورخ 1397/09/18 1398/02/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/02/07 1398/02/10
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/02/07 1398/02/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/27 1397/11/28
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1397/11/27 1397/11/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/18 1397/11/24
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1397/09/18 1397/09/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/07/04 به همراه نامه سازمان 1397/08/15
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1397/07/04 1397/07/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/02/25 به همراه نامه سازمان 1397/04/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/18 به همراه نامه سازمان 1396/10/20
صورتصورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/18 به همراه نامه سازمان 1396/10/20
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1396/09/18 1396/09/18
صورتجلسه مجمع مورخ 19-02-1396 به همراه اسامی حاضرین 1396/05/31
صورتجلسه مجمع مورخ 20-03-1396 به همراه اسامی حاضرین 1396/03/23
صورتجلسه مجمع مورخ 28-12-1395 به همراه نامه سازمان تمدید فعالیت صندوق 1396/03/01
صورتجلسه مجمع مورخ 23-08-1395 به همراه نامه سازمان 1396/03/01
صورتجلسه مجمع مورخ 23-08-1395 به همراه نامه سازمان 1395/10/13
صورتجلسه مجمع مورخ 16-05-1395 به همراه نامه سازمان تمدید فعالیت صندوق 1395/07/07
صورتجلسه مجمع مورخ 17-08-1394 به همراه نامه سازمان 1394/09/24
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1394/08/17 1394/08/17
صورتجلسه مجمع مورخ 17-09-1393 به همراه نامه سازمان 1393/10/10
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1393/09/17 1393/09/24
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1392/12/03 1392/12/05
صورتجلسه 16-07-92 به همراه نامه سازمان 1392/07/23
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1392/07/16 1392/07/17
صورتجلسه مجمع مورخ 26-06-1392 به همراه نامه سازمان 1392/07/02
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه 11-02-1392 1392/06/31
صورتجلسه مجمع 11-02-92 1392/06/26
صورت جلسه مجمع 18/11/1391 1391/12/15
صورت جلسه مجمع 02/11/1391 1391/11/28
صورت جلسه مجمع 23/05/1391 1391/09/13
مجمع موسسین 1390/01/16