نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم براي ماه منتهي به 1400/01/23 1400/01/31
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوریتم منتهي به 1399/11/23 (حسابرسي شده) 1400/01/16
صورت هاي مالي شش ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم منتهي به 1399/11/23 (حسابرسي شده) 1400/01/16
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم براي ماه منتهي به 1399/12/23 1399/12/27
صورت هاي مالي شش ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم منتهي به 1399/11/23 (حسابرسي نشده) 1399/12/13
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوریتم منتهي به 1399/11/23 (حسابرسي نشده) 1399/12/13
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم براي ماه منتهي به 1399/11/23 1399/12/03
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم براي ماه منتهي به 1399/10/23 1399/11/01
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم برای ماه منتهی به 1399/09/23 1399/10/01
صورت هاي مالي سه ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم منتهي به 1399/08/23 (حسابرسي نشده) 1399/09/18
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم منتهي به 1399/08/23 (حسابرسي نشده) 1399/09/18
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم براي ماه منتهي به 1399/08/23 1399/09/03
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مانا الگوريتم براي ماه منتهي به 1399/07/23 1399/07/30
صورت های مالی سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم منتهي به 1399/05/23 (حسابرسي شده) 1399/07/12
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم منتهي به 1399/05/23 (حسابرسي شده) 1399/07/12
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1399/06/23 1399/07/02
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي منتهي به 1399/05/23 (حسابرسي نشده) 1399/06/23
صورت هاي مالي سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي منتهي به 1399/05/23 (حسابرسي نشده) 1399/06/23
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1399/05/23 1399/06/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1399/04/23 1399/05/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1399/03/23 1399/04/02
گزارش عملکرد د برای دوره نه ماهه منتهي به 1399/02/23 (حسابرسي نشده) 1399/03/25
صورت هاي مالي نه ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي منتهي به 1399/02/23 (حسابرسي نشده) 1399/03/25
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1399/02/23 1399/03/02
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي برای دوره منتهي به 1398/11/23 (حسابرسي شده) 1399/02/13
صورت هاي مالي شش ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي منتهي به 1398/11/23 (حسابرسي شده) 1399/02/13
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1399/01/23 1399/02/01
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1398/12/23 1398/12/28
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/11/23(حسابرسی نشده) 1398/12/20
صورت هاي مالي شش ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي منتهي به 1398/11/23 (حسابرسي نشده) 1398/12/20
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1398/11/23 1398/12/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1398/10/23 1398/10/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1398/09/23 1398/09/26
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي برای دوره مالی سه ماهه منتهي به 1398/08/23 (حسابرسي نشده) 1398/09/13
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي برای دوره مالی سه ماهه منتهي به 1398/08/23 (حسابرسي نشده) 1398/09/13
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1398/08/23 1398/08/28
صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1398/05/23 (حسابرسی شده-اصلاحی) 1398/08/12
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1398/07/23 1398/07/30
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي منتهي به 1398/05/23 (حسابرسی شده) 1398/07/16
صورت هاي مالي سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي منتهي به 1398/05/23 (حسابرسي شده) 1398/07/16
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی منتهی به 1398/06/23 1398/07/01
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي منتهي به 1398/05/23 (حسابرسی نشده) 1398/06/25
صورت هاي مالي سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي منتهي به 1398/05/23 (حسابرسي نشده) 1398/06/25
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1398/05/23 1398/05/30
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1398/04/23 1398/04/31
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1398/03/23 1398/04/01
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي منتهي به 1398/02/23 1398/03/25
صورت هاي مالي نه ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي منتهي به 1398/02/23 (حسابرسي نشده) 1398/03/25
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1398/02/23 1398/03/01
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1398/01/23 1398/01/31
گزارش عملکرد برای دوره ی شش ماهه منتهی به 1397/11/23(حسابرسی شده) 1398/01/26
صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1397(حسابرسی شده) 1398/01/26
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/12/23 1397/12/27
گزارش عملکرد برای دوره ی شش ماهه منتهی به 1397/11/23 1397/12/21
صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1397(حسابرسی نشده) 1397/12/20
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/11/23 1397/12/01
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/10/23 1397/11/01
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/09/23 1397/10/02
صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به 23-08-1397(حسابرسی نشده)(اصلاح شده) 1397/09/27
صورت های مالی اصلاح شده برای سال مالی منتهی به 23-05-1397(حسابرسی شده) 1397/09/25
گزارش عملکرد برای دوره ی سه ماهه منتهی به 1397/08/23 1397/09/24
صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به 23-08-1397(حسابرسی نشده) 1397/09/24
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/08/23 1397/08/30
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 23-05-97 ( حسابرسی شده ) 1397/08/28
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/07/23 1397/08/10
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/06/23 1397/08/10
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/05/23 1397/08/10
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/04/23 1397/08/10
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/03/23 1397/08/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 23-05-97 1397/07/04
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 23-05-97 ( حسابرسی نشده ) 1397/07/04
صورت مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به 1397/02/23 (حسابرسی نشده) 1397/03/23
گزارش عملکرد برای 9 ماهه منتهی به 1397/02/23 1397/03/23
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/02/23 1397/03/02
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/01/23 1397/02/05
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به 1396/12/23 1397/01/15
صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1396(حسابرسی شده) 1396/12/28
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 1396/12/26
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ 1396/12/26
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ 1396/12/26
صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1396(حسابرسی نشده) 1396/12/21
گزارش عملکرد میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1396 1396/12/21
صورت های مالی میان دوره ای سه ماه منتهی به 23-08-1396 (حسابرسی نشده) 1396/09/22
گزارش عملکرد برای سه ماهه منتهی به 23-08-1396 1396/09/22
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 23-05-96 ( حسابرسی شده ) 1396/07/12
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 23-05-96 ( حسابرسی نشده ) 1396/06/21
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 23-05-96 1396/06/21
صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به 23-02-1396(حسابرسی نشده) 1396/05/21
گزارش عملکرد میان دوره ای نه ماهه منتهی به 23-02-1396 1396/05/21
صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1395(حسابرسی شده) 1396/05/21
گزارش عملکرد میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1395 1396/05/21
گزارش عملکرد برای سه ماهه منتهی به 23-08-1395 1395/09/23
صورت های مالی میان دوره ای سه ماه منتهی به 23-08-1395 (حسابرسی نشده) 1395/09/23
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 23-05-95 1395/07/08
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 23-05-95 (حسابرسی شده) 1395/07/08
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 23-05-95 ( حسابرسی نشده ) 1395/06/16
گزارش عملکرد میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1394 1395/01/17
صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1394(حسابرسی شده) 1395/01/17
صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1394(حسابرسی نشده) 1394/12/15
گزارش عملکرد برای سه ماهه منتهی به 23-08-1394 1394/09/23
صورت های مالی میان دوره ای سه ماه منتهی به 23-08-1394 (حسابرسی نشده) 1394/09/23
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 23-05-94 1394/07/05
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 23-05-94 (حسابرسی شده) 1394/07/05
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 23-05-94 ( حسابرسی نشده ) 1394/06/17
صورت های مالی میان دوره ای نه ماه منتهی به 23-02-1394 (حسابرسی نشده) 1394/03/20
گزارش عملکرد میان دوره ای نه ماهه منتهی به 23-02-1394 1394/03/20
صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1393 (حسابرسی شده) 1393/12/27
گزارش عملکرد میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1393 1393/12/27
صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 23-11-1393 (حسابرسی نشده) 1393/12/16
گزارش عملکرد میان دوره ای سه ماهه منتهی به 23-08-1393 1393/09/16
صورت های مالی میان دوره ای سه ماه منتهی به 23-08-1393 (حسابرسی نشده) 1393/09/16
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 23-05-1393 1393/07/07
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 23-05-93 1393/07/07
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 23-05-93 1393/06/18
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 23-02-93 1393/03/28
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 23-02-1393 1393/03/28
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 23 بهمن 92 1393/01/20
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره شش ماهه منتهی به 23-11-92 1393/01/20
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره شش ماهه منتهی به 23-11-92 1392/12/17
گزارش عملکرد میان دوره ای سه ماهه منتهی به 23-08-1392 1392/09/20
صورتهای مالی میان دوره ای 3 ماهه منتهی به 23-8-92 (حسابرسی نشده) 1392/09/18
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 23-05-1392 (حسابرسی شده) 1392/07/15
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 23-05-92 1392/07/06
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 23-05-92 1392/06/05
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 9 ماهه منتهی به 23-02-92 1392/03/20
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 91-11-23 1392/02/29
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره6ماهه منتهی به 23-11-91 1392/02/11
صورت مالی سالانه منتهی به 23/05/1391 1391/11/29
صورت مالی حسابرسی نشده 23-08-91 1391/11/16
گزارش عملکرد منتهی به 23/05/1391 1391/09/15
صورت مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 23/02/1391 1391/02/23
صورت مالی شش ماهه 23/11/1390 1390/11/23
صورت مالی سه ماهه منتهی23/8/1390 1390/08/23