نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 2,725,136,081,527 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,507,605 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,507,605 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,537,982 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 604,564

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/24

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان الگوريتم

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان الگوريتم

مدیران سرمایه گذاری:

نجيبه خوشرو، بهمن اسماعيلي، مائده تاج مزيناني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران