نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/28
کل خالص ارزش دارائی ها 2,912,971,842,408 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,705,027 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,705,027 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,737,016 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 619,119

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/24

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان الگوريتم

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان الگوريتم

مدیران سرمایه گذاری:

نجيبه خوشرو، بهمن اسماعيلي، مائده تاج مزيناني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران